I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on NAUMASEN SUKUSEURA, kotipaikka Joensuu ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan sukuseuraksi.

2 § Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 § Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

– järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,

– keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,

– harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II Seuran jäsenet

4 § Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

5 § Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 § Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama toimintakauden jäsenmaksu.Toimintakausi käsittää sukukokousten välisen ajan. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 § Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8 § Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

9 § Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10 § Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III Seuran hallitus

11 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Jos jäseniä on kuusi, heistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään 2 muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös puhelinkokouksina tai kokous asiat käsitellään sähköisellä viestinnällä. Hallituksen kokouksista on pidettävä muistiota jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

12 § Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13 § Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitjan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

 

IV Seuran tilit

15 § Sukuseuran tilit päätetään toimintakausittain huhtikuun lopussa. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan kesäkuun aikana.

 

V Seuran kokoukset

16 § Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään heinäkuun ensimmäisenä lauantaina ja paikka määrätään sukuseuran kokouksessa, tai sukukokous voi antaa sukukokouksen paikan valinnan hallitukselle. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä. Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

17 § Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

  1. hyväksytään edellisen toimintakauden toimintakertomus,
  2. hyväksytään edellisen toimintakauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
  3. vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
  4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
  5. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen toimintakaudentilejä ja seuran hallintoa,
  6. päätetään alkaneen toimintakauden kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä
  7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

18 § Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisentoimintakauden jäsenmaksunsa yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

 

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20 § Jos  sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Joensuun Maakunta-arkistoon.